Tehnoloogia ja abi

Mobiilsideoperaatorid on aegade jooksul klientidele tutvustanud ridamisi uusi andmesidetehnoloogiaid. Tuntumate märksõnadena on tavakasutajale ilmselt silma või kõrva jäänud GPRS, EDGE ja 3G.

Nüüdseks oleme aga sealmaal, et niivõrd tähtis pole enam tehnoloogia, mida mobiiltelefon või netipulk internetiühenduse loomiseks kasutab, vaid sellest tulenevad võimalused, nagu internetis surfamine, e-post, suhtlusvõrgustikud, videod jne.

Siinkohal tutvustame lühidalt mobiilseid andmesidetehnoloogiaid (kronoloogilises järjekorras, alustades kõige nüüdisaegsemast) ja nende võimaldatavaid kiiruseid.

  • Mida tähendavad 3,5G, EDGE, GPRS?

  • Mobiilse andmeside kiirused ja selgitused

  • Ühenduse seadistamisel kasutatavad parameetrid

  • Andmemaht

Simpel levib Telia võrgus. Loe lähemalt Telia veebist.

Telia Internet kasutamistingimused

1. Telia GPRS, EDGE, 3G, 3,5G ja 4G pakettandmeside (edaspidi Telia Internet või Teenus) klientide suunas ei lubata ühtegi sissetulevat IPv4, IPv6 ega ühtegi teist andmesideühendust, v.a vastusepaketid Telia Internet kliendi poolt alustatud andmesideühendustele.

Sissetulevad ühendused on lubatud teenuse "Staatiline IP" kasutuse puhul. Juhul, kui kliendil on kasutusel teenus "IP Filter", siis on sissetulevad ühendused lubatud või keelatud vastavalt kliendi häälestusele.

2. Internet.emt.ee APN-i kasutades saab Klient ühe andmesideühenduse kohta kasutada ühte dünaamilist avalikku IP aadressi. APN-i wap.emt.ee kasutades saab ühe andmesideühenduse kohta kasutada ühte dünaamilist privaatset IP aadressi.
2.1.Teenuse "Staatiline IP" puhul saab ühe andmesideühenduse kohta kasutada ühte staatilist avalikku IP aadressi.

3. Kliendi väljuva e-posti serveriks (SMTP protokolli kasutamine) on Telia Internet andmesideühendusel lubatud ainult järgmine server: gprsmail.emt.ee.

4. Telia võib klientide poolt saadetavatele e-kirjadele rakendada tehnilist kontrolli ning ettehoiatamata märgistada või mitte edasi toimetada rämpspostiks või viirusteks kvalifitseeruvaid e-kirju.

5. Klient hoidub sooritamast ning ei võimalda ka kolmandatel isikutel sooritada toiminguid, millega kaasneb või võib kaasneda alljärgnev:

5.1. ligipääsu loomine ressurssidele, millele ligipääs ei ole kliendile lubatud, sealhulgas võrgusõlme ressursside kasutamine, turvasüsteemide analüüs, mingi pordi oleku kontrollimine või operatsioonisüsteemi kindlakstegemine juhul, kui selleks ei ole vastavat õigust andnud võrgusõlme operaator;
5.2. mis tahes sidevõrgus või terminalseadmes (mobiiltelefon, arvuti jmt) asuvate andmete, materjalide, tarkvara, intellektuaalse omandi, kaubamärkide, ärisaladuste vmt kasutamine viisil, mis pole lubatud;
5.3. Telia või kolmandate isikute poolt infotehnoloogilisi vahendeid kasutades koostatud või kogutud andmete terviklikkuse omavoliline hävitamine, kahjustamine või muutmine;
5.4. mis tahes sidevõrgu või sellega ühendatud seadmete funktsionaalsust häirida või piirata võivate arvuti- ja/või mobiiltelefoniviiruste, programmide või muu vastava tarkvara tahtlik või hooletusest põhjustatud kasutamine või levitamine;
5.5. elektroonilisel teel mis tahes isikutele mitteasjakohaste ja soovimatute sõnumite saatmine või nende edastamine (sealhulgas masspostitus), samuti sellele kaasaaitamine. Kaasaaitamiseks loetakse nii avatud vahendusteenuse (open relay) olemasolu kui ka ajakohase viirusetõrje mittekasutamist arvutis, mobiiltelefonis või mõnes muus seadmes, millega on võimalik teenust kasutada. Soovimatuks masspostituseks loetakse muuhulgas anonüümsete või võltsitud saatjarekvisiitidega, ähvardavate sõnumite, reklaammaterjalide, autoriseerimata kuulutuste vms üheaegset saatmist elektroonilisel teel adressaatidele, kes ei ole antud sõnumite saamiseks soovi avaldanud;
5.6. selliste andmete ja materjalide kopeerimine või mis tahes viisil edastamine, mis tekitavad serveritele või mis tahes sidevõrgule võrrelduna tavapärase koormusega järsu koormusetõusu, sh elektronposti teel sõnumite saatmist võimaldava(te) programmi(de)ga, näiteks "meilipommi", "ahelkirja", "püramiidskeemi" või teistes vormides pealetükkivate pakkumiste saatmine;
5.7. selliste andmete, veebilehtede või elektronposti sõnumite mis tahes viisil levitamine või levitamisele kaasaaitamine, mis on solvava, sündsusetu, laimava, ähvardava, teiste privaatsusse tungiva, rassiliselt, etniliselt või muul viisil ründava, kuritahtliku, füüsilist või psüühilist vägivalda õhutava, ebaseaduslikku tegevust propageeriva jms iseloomuga.

6. Telia rakendab mõistliku kasutuse põhimõtteid, et tagada tavakasutajatele parim võimalik kvaliteet mõistlikuks internetikasutuseks.

7. Telia-l on õigus piirata mõistliku kasutuse põhimõtte alla mittelangevaid internetikasutamise viise ilma eelneva märguandeta, et tagada mõistliku kasutuse põhimõtetele vastava internetiliikluse kvaliteet.

8. Teenuse kasutamisel peab klient võtma tarvitusele piisavad meetmed selleks, et kaitsta oma arvutit, mobiiltelefoni või mis iganes muud terminalseadet infotehnoloogiliste rünnakute eest. Selleks kasutab Klient viirusetõrje- ja tulemüüritarkvara ning muid kaasaegseid vahendeid, uuendades neid pidevalt vastavalt tarkvaratootjate poolt antud soovitustele. Soovitusi sobiva tarkvara valikuks saab Telia esindustest, aga ka vastavatelt kodulehtedelt.
8.1.Teenus "IP Filter" ei kaitse kliendi arvutit ja muid seadmeid rünnakute eest, vaid ainult piirab liiklust konkreetsetelt lähteaadressidelt.

9. Eeltoodud tingimuste mittetäitmisel, kui sellega kaasneb teiste Telia klientide, Telia Interneti või internetikasutajate huvide kahjustamine, on Telia-l õigus peatada ühepoolselt kliendile Telia Internet teenuste pakkumine.

10. Alates 01.03.2011 rakendab Telia kõikidele klientidele (va kõnekaardi kasutajad), kes ei kasuta piiramatu mahuga kuutasulisi andmeside makseviise, Eestisisese internetiteenuste kasutamisel arvelimiiti 30 € (km-ga) andmeside teenuste eest osutatava arve juures. Antud limiit on sõltumatu teenuse „Andmesidelimiit välismaal" limiidist. Limiidi hulka ei arvestata kuutasusid ja osatasusid.

11. Võrgu rikete ja rünnete vältimiseks, aga ka muudel turvakaalutlustel, on Telia-l õigus ühepoolselt muuta teenuse funktsionaalsust või selle kasutamise tingimusi, piirata teenuse kasutamist või lõpetada teenusepakkumine, teavitades sellest kliente Telia kodulehekülje või mõne muu massiteabevahendi kaudu.